خلال دندان کاوردار:

در این نوع محصول هر خلال دندان در پوشش کاغذی به صورت کامال اتومات بسته بندی می شود و این باعث استفادی بدون
ظروف بسته بندی را برای مصرف کننده ایجاد میکند . خلال دندان کاور دار در تعداد به صورت فله نیز برای رستوران ها و مراکز
مختلف موجود می باشد . ای محصول 50 بسته ای در کارتن ارائه می شود