خلال دندان خاتم:

خلال دندان خاتم در قوطی های بسیار زیبا با درب فلزی در 4 رنگ مختلف ارایه میگردد .
در هر کارتن 24 بسته موجود است و هر بسته ) سینی( شامل 16 عدد قوطی خلال دندان می باشد . ) کارتن 384 عدد (
چوب خلال دندان ها بامبو اعلی تهیه و بسیار با کیفیت می باشد