خلال دندان بامبو کوچک :
خلال دندان بامبو کوچک در ظروف پلیمری ، پرشیده با خلال دندان بامبو صادراتی باکیفیت اعلی و با قیمت به صرفه مخصوص
مشتریانی که قیمت برایشان در اولویت است تهیه شده است . قوطی ها در 5 طرح لیبل مختلف در بسته بندی های 16 عددی می
باشد .(کارتن 800 عددی)
4 -خلال دندان بامبو بزرگ :
خلال دندان بامبو کوچک در ظروف پلیمری ، پرشیده با خلال دندان بامبو صادراتی باکیفیت اعلی و با قیمت به صرفه مخصوص
مشتریانی که قیمت برایشان در اولویت است تهیه شده است . قوطی ها در 5 طرح لیبل مختلف در بسته بندی های 10 عددی
می باشد .( کارتن 500 عددی )