خلال دندان ایران :

خلال دندان ایران در قوطی های بسیار خاص در 16 طرح از آثار باستانی و دیدنی شهرهای ) شیراز – همدان- کرمانشاه-زنجان-
تبریز-یزد-کرمان-تهران-اصفهان –توس ( زیبای ایران تزیین شده است در هر کارتن 24 بسته موجود است و هر بسته ) سینی(
شامل 16 عدد قوطی خلال دندان می باشد . ) کارتن 384 عدد (
چوب خلال دندان ها بامبو اعلی تهیه و بسیار با کیفیت می باشد